הנחיות לבחינת הגמר של התואר השני

החוג לספרות כללית והשוואתית

הנחיות לבחינת הגמר של התואר השני

בבחינת הגמר במסלול המחקרי הנושא יסוכם עם מורה ממורי החוג שאינו המדריך של העבודה הסמינריונית המורחבת בעלת האופי המחקרי ("התזה למ"א") ויקבל את אישור ראש החוג. נושא הבחינה יהיה שונה מנושא התזה למ"א ולא יחפוף את העבודה שנעשתה באחד מן הקורסים שלמד/ה הסטודנט/ית (אם כי הנושא יכול כמובן להיות קשור לנושא של קורס או לצמוח מתוכו). בבחינת הגמר במסלול הלא מחקרי הנושא יסוכם עם ראש החוג.

 

לבחינת הגמר יהיו שני קוראים, אחד מהם זה שעימו סוכם על נושאי הבחינה. במקרה של תיזה למ"א, המדריך של התזה אינו יכול להיות אחד הקוראים של הבחינה.

 

הנושא ורשימת הקריאה לבחינה יסוכמו עם שני הקוראים.

 

רשימת הקריאה לבחינה תורכב כדלהלן:

 

א. חמישה פריטים של טקסטים ספרותיים. ההגדרה של פריט היא: רומן או קובץ סיפורים או קובץ שירה או שני מחזות.

 

ב. חמישה פריטים של טקסטים עיוניים. ההגדרה של פריט היא: ספר עיוני או שלושה  מאמרים, ובתנאי שאורכם לא יהיה פחות משישים עמודים.

 

לאחר סיכום הנושא ורשימת הקריאה ותיאום מועד הבחינה בין הנוגעים בדבר, ימסור כל אחד מן הקוראים שאלה אחת למזכירות החוג.

 

נוהל הבחינה

הסטודנט/ית י/תצטרך לענות על אחת משתי השאלות.

הבחינה תהיה בחינת בית.

לסטודנט/ית יינתנו שלושה ימים לכתיבת הבחינה.

אורך התשובה: 6-8 עמודים.

 

על הבודקים להחזיר את הבחינה  לא יאוחר משבועיים לאחר שנמסרה. מאחר ששיקלול הבחינה האינטגרטיבית הוא חמישה עשר אחוזים מהציון הסופי, עם או בלי הגשת תיזה, יש להחזיר את הבחינה עם הערות המנמקות את הציון.

במקרה של פער של עשרים נקודות ומעלה בין הבודקים הבחינה תינתן על ידי ראש החוג לקורא שלישי שעיסוקו קרוב לנושא הבחינה, וציונה יהיה ממוצע של שלושת הציונים.

בהתאם לתקנון הפקולטה, מי שמקבל בבחינה ציון משוקלל שהוא פחות מ85 אינו יכול להמשיך לתואר שלישי.