תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

נוהל הגשת מטלות כתובות

על פי התקנון על העבודות להיות מוגשות תוך חודש מסיום הקורס.

באישור המרצה ניתן להגיש את העבודה עד 30.9.2016. אם התלמיד אינו עומד בהגשה זו, עליו לפנות למרצה הקורס וראש החוג בבקשה ולקבל את אישורם בכתב.

אם ניתן אישור כזה, ניתן להגיש את המטלה עד 31.12.2016, אך לא מעבר לכך. למען הסר ספק – כל מטלה שמבקשים להגישה לאחר 1.1.2017 מחייבת אישור של ועדת הוראה של הפקולטה. לבקשה חייבים לצרף האישור הקודם של ראש החוג ומרצה הקורס וגם אישור חדש של המרצה מעבר ל-1.1.2017. בהינתן האישור, על התלמידים להירשם לקורס "הגשת עבודה באיחור" ולשלם על הקורס מחדש.

לתשומת לבכם – הגשה בסוף דצמבר משמעה שזה מועד מיוחד של הגשת המטלות ולא ניתן לערוך תיקון ושיפורים בעבודות.